ID08 ลงพื้นที่ครั้งที่2เก็บแบบสอบถาม01-02-06(เพิ่มเติม)ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชนทั่วไป ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตรID08 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2

จากการลงพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมาย หมู่บ้านโนนเจริญ ม.1 ได้สอบถามข้อมูลตามแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคลครัวเรือนและชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนทางด้านส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการว่างงานหรือหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนา เป็นต้น

แบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19  แบบสำรวจ02พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 1 ประชาชนส่วนมากจะมีคนแก่และเด็กอาศัยอยู่บ้านมากกว่าออกนอกเขตและไม่มีประชาชนกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19แต่อย่างไดมีประชาชนบ้านโนนเจริญหมู่ที่ 1 ได้ตระหนักและป้องกันตนเองจากสถานการโควิด-19ได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์ม06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่  ตัวอย่างแบบสำรวจชุดที่ 1 เป็นแบบสำรวจข้อมูลร้อยล่ะ 20 ของจำนวณครัวเรือนในตำบลโนนเจริญ หมู่ที่ 1 ประชาชนมีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆหลังจากรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

สรุปจากการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ได้ทราบถึงปัญหาภายในชุมชนเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงและหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืนต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู