ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชนทั่วไป หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมที่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม ลงพื้นที่ครั้งที่ 2  โดยทำแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน จากการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำนาเป็นหลักรองลงมาคืออาชีพรับจ่างทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไม่มีส่วนมากคนเฒ่าคนแก่ชอบเข้าวัดไปทำบุญ และมีปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง มีการคลาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น

การสำรวจแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามจากผลกระทบจากโรคโควิด-19พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุและเด็กมีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ประชาชนในชุมชนไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากหนักเนื่องจากประชาชนจะอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองและออกไปทำไร่ทำสวนมากกว่าลงพื้นที่เสี่ยงโรค ถ้าออกนอกพื้นที่ชาวบ้านจะสวมหน้ากากอนามัยและก่อนเข้าสถานต่างๆก็จะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

การสำรวจแบบฟอร์ม 06 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบว่าคนในชุมชนมีการประเมินตนเองและบุคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีการสังเกตุอาการตนเองและบุคคลที่อาศัยร่วมกันว่ามีไข้ ไอ จาม มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆหลังจากรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ มีการรับประทานอาหารที่สุกใหม่และใช้ช้อนส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกับบุคคลอื่น

Tags:

อื่นๆ

เมนู