ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน หลักสูตร ID08 ลงพื้นที่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

เดือน มีนาคม ได้ลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมของหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน ตามที่สำรวจสรุปว่าชาวบ้านโนนเจริญหมู่ที่ 4 ทุกครอบครัวมีอาชีพ ทำนา เป็นส่วนมาเหลือจากบริโภคได้นำมาขายภายในชุมชน และชาวบ้านมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากจากการกู้ยืมทั้งนอกระบบและจากธนาคารมีการออมเงินเพียงเล็กน้อย ส่วนรายจ่ายของครอบครัวนำมาใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สภาพปัญหาของชุมชนคือแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรและอุปโภคบริโภค

สำรวจแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวและเข้าใจทราบผลกระทบจากโรคโควิด-19เป็นอย่างดี ได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขประจำตำบลทุกอย่าง

สำรวจแบบฟอร์ม 06 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่พักอาศัย จำนวนร้อยละ 20 ของหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 4  ไม่มีกลุ่มเสี่ยงและไม่มีการเดินทางกลับจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงโดยชาวบ้านในพื้นที่มีการสังเกตุอาการตนเองและบุคคลในครอบครัวที่อยู่อาศัยร่วมกัน มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือและหลังจากเข้าห้องน้ำ รับประทานอาหารที่สุกใหม่ไม่ใช้ของร่วมกับบุคคลอื่น ออกนอกบ้านก็จะสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู