ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สป อว ขอความร่วมมือจากทุกมหาลัย/พื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID – 19week) มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของตำบลโนนเจริญ

  1. มีการทำป้ายรณรงค์หมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ที่วัดอุณภูมิร่างกายแก่อสม.และคนในชุมชน

2.  ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ประโยชน์ที่ได้น่าจะประกอบไปด้วย 10 ข้อดังนี้ 

1. โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง
2. การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่าคนที่มีอาการ
3. เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค
4. จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ไปดูแลโรคอื่น
5. ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะค่อยๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ
6. ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็จะดีขึ้น
7. การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆ ก็จะได้มีงานทำ
8. การศึกษาของนักเรียนจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
9. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น
10. สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆ ก็จะดีขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู