ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลตำปราสาทซึ่งมีทั้งหมด14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่หมู่4บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล01แบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และข้อมูล02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19และแบบฟอร์ม06 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์และได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลปราสาท เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อให้พัฒนาไปในทางที่ดี การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในด้านการประสานงานให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล

  โดยเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านปราสาทหมู่ 1 ,2 ,3 4 บ้านสายโท 1 เหนือ บ้านสายโท 2 เหนือ บ้านโคกระเหย บ้านสายตรี2 บ้านสายตรี3 และบ้านร่วมจิตภักดี ข้าพเจ้าได้ไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลของหมู่4บ้านปราสาททำให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างจากที่ได้ไปลงพื้นที่สำรวจมาพบว่าชาวบ้านมีความเป็นอยู่แบบพออยู่พอกิน ในหมู่4บ้านปราสาทส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ทำไร่ ทำสวนและค้าขาย ชาวบ้านบางคนก็ว่างงานไม่มีอาชีพจึงทำให้เกิดปัญหาความยากจน บางครอบครัวก็ไม่มีรายได้เลย ผู้สูงอายุบางคนก็ไม่มีรายได้จะมีรายได้ก็จากเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินรวมไปถึงปัญหาอื่นๆในครัวเรือนตามมาอีกด้วย จากสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก

ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล

  จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในครั้งนี้ทำให้ทราบปัญหาของชุมชนว่าประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการอบรมอาชีพให้คนในชุมชน เพื่อเพื่อลดปัญหาการว่างงานและสร้างรายได้ภายในครัวเรือนข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่สอบถามดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงเชิงวิชาการ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

“แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลปราสาท”

  • ปราสาททอง

  • ลานหินตัด

  • ช่องโอบก

 

อื่นๆ

เมนู