ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน โดยมีนักศึกษา   บัณฑิตจบใหม่  และประชาชน ได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน,แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19,แบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02,06จากหมู่บ้านโดยเริ่มจากหมู่ที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ตามลำดับ หมู่ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้นได้ทำการเก็บสำรวจครบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่หมู่ 5 ,7 ,8 ตามลำดับ หลังจากทำการสำรวจเสร็จแล้วได้ทำการสรุปและวิเคราะห์ เขียนลงบทความในเดือนมีนาคม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้น

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพการทำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อาชีพหลักที่ชาวบ้านในชุมชนทำ คือ การทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในแต่ละปี และการทำไร่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือไร่อ้อย ซึ่งอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง จึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมทำอาชีพนี้

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชุมชนบางส่วนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัย  ยังมีชาวบ้านบางส่วนในชุมชนที่ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดแต่ยังตระหนักถึงการป้องกันตัวเองไม่เพียงพอ

สรุป

จากผลสำรวจพบว่า หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน  494 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 679 คน  แบ่งเป็นประชาชนชาย 300  คน ประชาชนหญิง 379  คน ผู้สูงอายุ 128 และคนผู้พิการ 28 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอตำบลประจำเดือนมีนาคม

 

อื่นๆ

เมนู