ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2564  ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำตำบลและทีมงานตำบลปราสาท ซึ่งได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด19 โดยมีชาวบ้านในตำบลปราสาทเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

โดยอาจารย์ประจำตำบลแบ่งชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 3กลุ่มเพื่อทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดย ให้ชาวบ้านกลุ่มที่1 นำเจลแอลกอฮอล์ทีผสมแล้วบรรจุลงในขวดผลิตภัณฑ์ปริมาณ50 มิลลิลิตร จากนั้นส่งต่อให้กลุ่มที่2 เพื่อปิดฝาผลิตภัณฑ์ และส่งต่อให้กลุ่มที่3เพื่อติดสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์เมื่อเสร็จแล้วจากนั้นนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกชาวบ้านและมอบเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ที่ได้ทำให้แก่เทศบาลตลาดนิคมปราสาทเพื่อแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ใช้เพื่อป้องกันโควิด19

ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันการจัดกิจกรรมการอบรมทำให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านในตำบลปราสาทเป็นอย่างมากและได้เห็นถึงความสามัคคีของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

อื่นๆ

เมนู