ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนตำบลปราสาท ที่ได้รับมอบหมาย มาวิเคราะห์ SWOT กับทีมงานซึ่งได้แก่ อาจารย์ประจำตำบล ชาวบ้านและนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ อันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(ภัยคุกคาม) มาทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลSWOT
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weekness) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคามอุปสรรค (Threat)
S1มีวิสาหกิจจำนวนมาก W1 ขาดอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ O1 ส่งเสริมให้คนในพื้นที่เข้ารับการอบรมอาชีพ T1 ภัยแล้ง
S2มีพื้นที่การเกษตรเยอะ W2 ขาดทุนทรัพย์ในการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร O2 สนับสนุนให้อบรมบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชน T2 covid
S3มีแหล่งน้ำ W3 แห้งแล้ง O3 มีการอนุมัติให้กลุ่มวิสาหกิจกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม T3 ฝุ่น
S4มีสาธารณสุขชุมชนครบถ้วน เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ W4 ตลาดส่งออกผลผลิตมีน้อย O4 มีจำนวนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือจำนวนมาก T4 มีน้ำท่วมเวลามีพายุ
S5มีศูนย์เรียนรู้หลายที่ W5  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย T5 โรงงานยางส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน
S6มีพื้นที่ต้นแบบ ในการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ W6 ขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
S7ชาวบ้านมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันชุมชนเข้มแข็ง W7 ขาดแคลนน้ำประปาในครัวเรือน
S8ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน W 8 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

 

W9 เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน

สรุป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลปราสาททราบว่าชุมชนตำบลปราสาทสามารถใช้จุดแข็งและโอกาส ในการกำจัดจุดอ่อนของตำบลและสามารถใช้โอกาสมาเสริมจุดแข็งได้อีกด้วยดังรูปภาพ

วีดิโอประจำตำบลเดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู