1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. การสำรวจพื้นที่ตำบลปราสาท ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสำรวจพื้นที่ตำบลปราสาท ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสำรวจพื้นที่ตำบลปราสาท ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ/เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่ 7 หมู่บ้านสายโท 1 ใต้ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ตำบลปราสาท มอบหมายงานภาระงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การสำรวจเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ เป็นเป้าหมายลำดับที่8 คือการฝึกอบรมทักษะอาชีพผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้น

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยในเเต่ละปี 10,000-20,000/ปี มีรายได้ได้ต่ำกว่าเส้น เเละประชาชนส่วนใหญ่มีการทำทำอาชีพรับจ้าง

ผลจากการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน

จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้ ตั้งอยู่ติดกับชายเเดนกัมพูชา พบว่าอาชีพหลักของชุมชนคือการรับจ้างทั่วไป เเละมีผู้สูงอายุจำนวนมาก มีพืชเศษฐกิจหลักของชุมชนคือยางพารา เเละยังพบว่ามีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเจ้าของพื้นที่สวนยางพารา มีพื้นที่ที่อุดมไปด้วยป่าไม้ น้ำ เเละวิวทิวทัศน์ที่สวยงามคือ ผาตารุ่ง ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าไปชม เนื่องจากมีบางกลุ่มได้เข้าไปสร้างความเดือดร้อน จึงทำให้กรมป่าไม้ได้เข้ามาปิดเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติให้คงไว้เเละอนุรักษ์ป่าไม้ไว้คงสภาพเดิม

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชุมชนบางส่วนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี เเละชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้สูงอายุจึงไม่ได้มีการเดินทางไปไหนจึงไม่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด เเละยังมี อสม.ในการลงพื้นที่ดูเเละเเละคัดกรองการเข้าออกของหมู่บ้านอีกด้วย เลยทำให้ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้ไม่เสี่ยงต่อการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

อื่นๆ

เมนู