เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
เตาแก๊สชีวมวลที้ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง และศูนย์วิจัยพลังงาน ได้ออกแบบไว้นั้น จากเตา
เป็นเตาแก๊สซิไฟเออณชนิด Inverted Down-draft คือ จะมีการเผาไหม้อยู่ด้านบนของเตาทําโดยทําให้
โปรดิวเซอร์แก๊สที้ได้มีความสะอาดขึÊนเนืÉองจากแก๊สชีวมวลที้ได้ผ่านชั้นของการเผาไหม้(Combustion)
ทําให้นํ้ามันดินที่อยู่ในแก๊สชีวมวลเกิดการแตกตัวกลายเป็นแก๊ส ซึ้งแก๊สเชื้อเพลิงที้ได้สามารถนําไปเป็น
เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือนได้ซึ้งลักษณะการเผาไหม้ของแก๊สที้ได้จะคล้ายกับการใช้
แก๊สหุงต้ม ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 1.5 kg ใช้ได้ประมาณ 30-45 นาที
คุณสมบัติของเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเชืÊอเพลิงแกลบ
เตาแก๊สชีวมวลใช้เชื้อเพลิงแกลบ
รายละเอียดคุณสมบัติของเตาแก๊สชีวมวลแบบใช้แกลบเป็น
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้

วิธีการใช้งาน
เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จะเริ้มจากเปิดช่อง
อากาศเข้า และช่องขี้เถ้าออก เพื้อให้อากาศเข้าห้องเผาไหม้ของ
เตา หลังจากนั้นเอาเศษไม้ กิ้งไม้ใส่ช่องด้านบนของเตาจนถึง
ปากเตาด้านบน และจุดติดไฟด้วยเศษไม้ที้ลุกติดง่าย พอเตาเริ้ม
ลุกติดให้รักษาเปลวไฟที่ไหม้เศษไม้ในเตาอย่างต่อเนื้อง โดยอย่า
ให้เตาดับ โดยเตาชนิดนี้ต้องอุ่นเตาให้ร้อนก่อนซึ้งจะช่วยให้การ
เผาไหม้ได้ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู