พลังงานชีวมวล

ชีวมวล (Biomass) คือ  สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ  และสามารถนำมาใช้ผลิตพลังได้  สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆ  เช่น  เศษไม้  ขยะ  วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  การใช้งานชีวมวลเพื่อทำให้ได้พลังงานอาจจะทำได้โดย  นำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิล(เช่น  น้ำมัน)  ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและอาจหมดลงได้  ชีวมวลเหล่านี้มีแหล่งที่มาต่างๆ กัน  อาทิ  พืชผลทางการเกษตร (agricultural  crops)  เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural  residues)  ไม้และเศษไม้ (wood  and  wood  residues)  หรือของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน

พลังงานชีวมวล(Bio-energy)

พลังงานชีวมวล  หมายถึง  พลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่างๆ โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ

พลังงานชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน  เป็นการนำพลังงานจากมวลของสิ่งมีชีวิต เช่นพืชหรือสัตว์มาใช้ให้เป็นประโยชน์  ในชีวมวลจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนออกซิเจนกำมะถันไนโตรเจน ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้  เพราะในขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืชนั้น พืชได้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ และเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ได้แป้งและน้ำตาล และนำไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืช  ดังนั้นเมื่อนำพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  เราจึงได้พลังงานออกมาทั้งที่ได้จากพืชโดยตรงและโดยอ้อม พลังงานชีวมวลแบ่งได้เป็น ประเภท  ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ดังนี้

รูปแสดง วัฏจักรคาร์บอนแบบปิดของเชื้อเพลิงชีวมวล

Source: iEnergyguru.com

ประเภทที่  คือ  เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง  จากการรวบรวมและประมาณการปริมาณชีวมวล  ได้แก่  ไม้  ขี้เลื่อย  ฟางข้าว  ซังข้าวโพด  ชานอ้อย  มูลสัตว์  ถ่าน  เขา  เปลือกสัตว์หรือเปลือกพืช  อาทิแกลบข้าว  ฝ้าย  ถั่งลิสง  เป็นต้น

อ้างอิง https://sites.google.com/site/energyandenvironment00/phlangngan-chiw-mwl

 

อื่นๆ

เมนู