ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนตำบลปราสาท ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการอบรมทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กาบต้นไผ่ ใบสัก เป็นต้น นำมาแปรรูปบีบอัดเป็นภาชนะ เพื่อลดต้นทุนและลดการใช้พลาสติก นอกจากนี้ยังให้ความรู้พร้อมกับลงมือทำร่วมกับชาวบ้านตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องจากกิจกรรมอบรมการแปรรูปกล้วยและสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล นับว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน

ภาชนะจากกาบต้นไผ่และใบสัก

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านตำบลปราสาท

 

ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนในตำบลปราสาท

คณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีมงานตำบลปราสาทและประชาชน ได้ร่วมกันวางแผนการทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากของผลิตภัณฑ์ และรวมไปถึงกลิ่นของเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เมื่อวางแผนงานเรียบร้อย ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ และร่วมกันบรรจุเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลปราสาท ด้วยสถานการณ์โควิด19 ทีมงานจึงได้ส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทเป็นผู้นำไปแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองแต่ละชุมชน

เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ 

การดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านตำบลปราสาท

วิดีโอการทำกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม

อื่นๆ

เมนู