ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชน ได้ร่วมมือกันจัดการอบรมและมีวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความรู้และสร้างแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปกล้วยและสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

ก๊าชชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ เช่น การนำเศษกิ่งไม้แห้งมาก่อเป็นกองแล้วจุดไฟเพื่อให้ความร้อนและแสงสว่างของมนุษย์ในสมัยที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเศษกิ่งไม้แห้งนี้ถือเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดหนึ่ง ชีวมวลนั้นยังนับเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งด้วยเนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถหาได้และเกิดทดแทนขึ้นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ

เตาก๊าชชีวมวล เป็นก๊าชที่ชาวบ้านสามารถที่จะผลิตจากเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้บ้าน สามารถที่จะนำมาใช้ในการหุงต้มแทนก๊าชที่เราซื้อจากร้าน คำว่าชีวมวลจริงๆ เรามีก๊าชชีวมวลเป็นก๊าชที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา วัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร ชีวมวลที่เกิดจากการเพาะปลูก ซึ่งชีวมวลประเภทนี้มีการปลูกขึ้นมาแล้วเหลือจากใช้ในจุดประสงค์หลักของการปลูก เช่น ปลูกเพื่อเป็นอาหารแก่คนหรือสัตว์ หรือปลูกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล โดยในการให้ความรู้ครั้งนี้เราได้ใช้มันสำปะหลัง ในการสาธิต

จากการสำรวจที่ผ่านมาแต่ละครัวเรือนมีการปลูกกล้วยทุกครัวเรือน จึงนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกล้วย และจุดเด่นของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล คือ เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ง่ายโดยมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นนั้นๆ การแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานมีต้นทุนที่ไม่สูง เราจึงสามารถนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

อื่นๆ

เมนู