โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิท 19 ที่ได้มีการระบาด ประชาชนได้รับผลกระทบ และได้มีโครงการดีๆ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ที่ไม่มีงานทำ ให้มีงานทำ หลักสูตรของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID08(1) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยซิป สร้างนวัตกรรมก๊าชชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลต่างๆในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลต่อไป

ข้อมูลตำบล

ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน และชุมชนบางส่วนในตำบลปราสาท อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอื่นจำนวน 2 แห่งคือ เทศตำบลบ้านกรวด และเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ทางด้านตำบลมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีการทำข้าวโป้ง กล้วยฉาบ และยังมีผลผลิตทางการเกษตรได้นำมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของcovid-19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดการว่างงาน และมีรายได้ลดลง และมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เข้ามาพัฒนาเศษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดึยิ่งขึ้น

ภาพจากได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในตำบลปราสาท

อื่นๆ

เมนู