ประวัติปราสาทตาเจีย/ปราสาททอง ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ

โบราณสถานปราสาททอง/ปราสาทตาเจีย  ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท   หมู่ที่ 3  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นซากโบราณสถานอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม มองเห็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ชัดเจน ลักษณะผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ  โดยเปิดเป็นช่องทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว

ความเป็นมา

อายุสมัย

พิจารณาจากรูปสถาปัตยกรรมและศาสนสถานในบริเวณใกล้เคียง โบราณสถานปราสาทองเป็นโบราณสถานในแบบอิทธิพลศิลปะขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุธศตวรรษที่ 16 – 17 หรือประมาณ 1600 – 1700 ปี ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 – 7

ประโยชน์ใช้สอย

เป็นศาสนสถาน การประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526 กำหนดเขตพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

ลักษณะปราสาท

สิ่งก่อสร้างภายในประกอบด้วย

1. ปรางค์ ลักษณะเนินโบราณสถานที่ปรากฏน่าจะเป็นปรางค์ขอมก่ออิฐ 3 องค์ วางตัวในแนวทิศเหนือใต้ที่ปรางค์องค์กลางยังมีเสากรอบประตูหินทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

2. ซากอาคาร เป็นอาคารสร้างด้วยอิฐตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเสากรอบประตูหินทรายตั้งอยู่ แสดงให้เห็นว่าอาคารทั้งสองหลังดังกล่าวน่าจะเป็นบรรณาลัย

3. กำแพงแก้วและซุ้มประตู มีลักษณะเป็นกำแพงแก้วสร้างด้วยอิฐบนฐานกำแพงศิลาแลงมีซุ้มประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียวของปราสาททอง

4. สระน้ำ มีร่องรอยของสระน้ำรูปตัวยูล้อมอยู่เกือบรอบโบราณสถาน เว้นแต่ทางทิศตะวันออกเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ที่มา : https://sites.google.com/site/prasathtaceiyprasaththxng/

วิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม

 

อื่นๆ

เมนู