แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนกรกฎาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

  1. นำเข้าข้อมูลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. จัดทำแผนพัฒนาชุมชน ตำบลบึงเจริญ และตำบลหนองไม้งาม
  3. จัดทำข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ตำบลบึงเจริญและตำบลบ้านกรวด

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. ลงพื้นที่กิจกรรมเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช/ปลูกต้นไม้การจัดการระบบน้ำในแปลงการทำอาหารปลา/เลี้ยงปลา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงพื้นที่ หมู่ 13 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  2. จัดเตรียมสถานที่และจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัด พร้อมจัดทำฐานเรียนรู้กลุ่มส้มตำน้ำผึ้งและดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
       
  3. ลงพื้นที่เป็นวิทยากรอธิบายการดำเนินงาน โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  4. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งช่องทาง Online/Offline และรายงานประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เมนู