1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด นำโดย นางบุณยวีร์ ทองสิงห์ พัฒนาการอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยพัฒนากรอำเภอบ้านกรวด กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด ซึ่งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2564

และในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้ข้าราการและบุคลากรในสังกัดทุกรายปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู