ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านกรวด เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่อาจไม่ปกติจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้สื่อสารและพิจารณาทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

ซึ่งตำบลปราสาทได้มีมาตรการในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 โดยได้มีการเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหมู่บ้านเข้าร่วมหารือและได้มีมาตรการคือ

  1. การเว้นระยะห่างทางสังคม มีการงดกิจกรรมชุมนุม การเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปตามความเหมาะสม
  2. การสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
  3. ถ้ามีบุคคลภายนอกที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานสุขภาพต่อ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
  4. การส่งข่าวข้อมูลการดูแลสุขภาพ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์
  5. ผู้นำและ อสม.ให้ความรู้ผ่านระบบเสียงตามสายหรือเดินตรวจตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อยู่สม่ำเสมอ
  6. มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน

นอกจากมาตรการเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่ายังต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆ เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือการล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโคโรนา 2019 ต่อไป

     จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 นี้ทำให้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม การลงพื้นที่ในชุมชนเป็นไปด้วยความลำบาก เราต้องระวังตนเองและคนในชุมชน ทั้งนี้ทางชุมชนเองได้มีการเฝ้าระวังสถานกาณ์ดังกล่าวโดยมีการ งดเว้นการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชน เว้นระยะห่างของแต่ละครอบครัว งดเว้นการรับประทานอาหารรวมกัน รวมถึงยังมีการจัดจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่ โดยมีทีมงานผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านช่วยคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และคนที่เดินทางมาจากที่อื่นๆ ต้องกัก 14 วัน ทั้งนี้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางชุมชนยังตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู