โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

ดิฉัน นางสาวรมณีย์  นารี                                                                                                                                                                    ประเภท ประชาชน                                                                                                                                                                                ID08 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                                                                          ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์                                                

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนแรกของการปฏิบัติหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ) ของตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มโครงการโดยการจัดประชุมเพื่อทำความรู้จักสมาชิกที่ปฏิบัติงานร่วมกันในตำบลปราสาท พร้อมด้วยคณะบดี คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรับฟังข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่การการรับผิดชอบ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256

             “ตำบลปราสาท มี 3 เทศบาล ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลปราสาท, 2.เทศบาตลาดนิคมปราสาท,3.เทศบาลบ้านกรวด และมีทั้งหมด 14 หมู่บ้านดังนี้ หมู่1 บ้านปราสาท, หมู่2 บ้านปราสาท, หมู่3 บ้านปราสาท, หมู่4 บ้านปราสาท, หมู่5 บ้านระหอกตะแบง, หมู่6 บ้านสายโทร1 เหนือ, หมู่7 บ้านสายโท1 ใต้, หมู่8 บ้านสายโท2 ใต้, หมู่9 บ้านสายโท2 เหนือ, หมู่10 บ้านสายตรี3, หมู่11 บ้านสายตรี2, หมู่13 บ้านโคกระเหย,หมู่ 14 บ้านสายซอยร่วมจิต” 

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง 16 ประการร่วมกับเพื่อนในทีมโดยดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำเป้าหมายที่ 16 ตำบลทำความดี ซึ่งเก็บข้อมูจากเทศบาลทั้ง 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  สรุปผลการปฏิบัตงาน เป้าหมายที่ 16 ตำบลทำความดี

                      จากการสำรวจในระดับเทศบาลของเป้าหมายที่ 16 ตำบลทำความดีสรุปได้ ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของเราสรุปออกเป็นด้านๆได้แก่                                                                                                                                                       1.ด้านข้อมูลที่สำคัญ
กลุ่มอาสาสมัคร(อสม.อพม.เยาวชนอาสา) จำนวน 181 ร้อย 6.46
2.ด้านงานที่สำคัญ
ประเมินความจำเป็นของผู้ต้องการความช่วยเหืลอเพื่อประสานการจัดการความช่วยเหืลอ
ระดมแรงอาสาสมัครทำงานสาธารณะ ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อเปี่ลยนเป็นความดี
สนับสนุนการปฎิบัตงานของ กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรชมชนที่ทำงานความดี
3.ด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย
⇒ ครวเรือนที่มีผู้ต้องการความช่วยเหืลอ (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ปฐมวัย)
4.ด้านผู้ดำเนินการหลัก
⇒ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
⇒ ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน คระกรรมการหมู่บ้าน)
⇒ คณะกรรมการหมู่บ้าน
5.ด้านตัวชี้วัด
⇒ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
⇒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
⇒ ตัวชี้วัดดัชนีความสุขของประชาชน
4.ด้านกลุ่มองค์กรชมชน/หน่วยงานในชุมชนทีร่วมดำเนินงาน
ท้องถิ่น
 ผู้บริหาร
⇒ พนักงานส่วนท้องถิ่น
⇒ กองสวัสดิการสังคม
ท้องที่
⇒ กำนัน
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน
⇒ คณะกรรมการหมู่บ้าน
หน่วยงานรัฐและเอกชน
⇒ กลุ่มอาสาสมัคร
กลุ่มอาชีพ
⇒ ร.พ.สต

นอกเหนือจากงานนี้ก็จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม02 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อื่นๆ

เมนู