ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

            ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 2 เรื่องการได้รับการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมโดยมีการขอความอนุเคราะห์จากทางอำเภอบ้านกรวด    สำนักงานเทศบาลในตำบลปราสาท ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด โรงเรียนทั้ง 6 โรงที่อยู่ในเขตตำบลปราสาท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(โคกระเหย) โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

        ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 9-11 ก.พ. 2564 โดยก่อนจะเข้าไปต้องมีการยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทก่อน เพื่อนำข้อมูลจากสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทแบบถูกต้อง หลังจากที่ยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการเสร็จแล้ว ได้รายงานตัวแก่ นางน้ำฝน สมศรีนวล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดทต.ปราสาท หลังจากรายงานตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลจาก 1)สำนักปลัดเทศบาล จากฝ่ายอำนวยการในส่วนงานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ งานสวัสดิการสังคม และจากฝ่ายป้องกันและรักษาความในส่วนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยขอข้อมูล บุคลากรและสมาชิก  2)กองคลัง จากฝ่ายบริหารการคลังในส่วนงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สินโดยขอข้อมูลงบประมาณประจำปี63  3)กองช่าง จากฝ่ายการโยธาในส่วนงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้ใช้เวลาเต็มวันในการสอบถามข้อมูล และวันต่อมา ได้เข้าไปเก็บข้อมูลจากสำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด ตามลำดับ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้ามาติดต่อขอข้อมูลทางราชการกับนายเอกชัย จันทร์ประโคน  ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอบ้านกรวด ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เมื่อวันที่ 15- 17 ก.พ. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่          1)กองพัฒนาชุมชน ชั้นสอง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จากฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมโดยขอข้อมูลกลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพ 2)สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวดโดยขอข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 3)ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่  เพื่อขอข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประชารัฐ กองทุนกขคจ กองทุนหมู่บ้าน ศาลากลาง ที่รกร้าง ภายในหมู่บ้าน เนื่องจากช่วงวันที่ 12-21 ก.พ. 2564 มีการประเมินผู้ใหญ่บ้านทำให้ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่ไม่สะดวกในการให้ข้อมูลเพราะต้องเตรียมเอกสารการประเมิน จึงได้มีการโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ส่วนตัวแทนการเข้าไปที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน  4)รพ.สต.โคกระเหย ได้มีการติดต่อไปที่โรงพยาบาลบ้านกรวดเพื่อสอบถามข้อมูลจากนางสัมฤทธิ์ เยี่ยมพลู ซึ่งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องเจ้าหน้าที่และงบประมาณปี63จากรพ.สต.โคกระเหย และได้มีการโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณปี63โดยตรงจาก รพ.สต.โคกระเหย 5)โรงเรียนทั้ง 6 โรงในเขตตำบลปราสาท ซึ่งประกอบไปด้วย รร.บ้านปราสาททอง รร.นิคมสร้างตนเอง1 รร.นิคมพัฒนาสายตรี2 รร.บ้านละหอกตะเบง รร.บ้านโคกระเหย  รร.สายโท1 ได้ทำการเข้าไปสอบถามทั้งโดยตรงและทางโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเรื่องจำนวนคุณครู และงบประมาณปี63 หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงได้ทำการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง

 

สรุป

           หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 2 เรื่องการได้รับการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม พบว่า ทั้ง 4 องค์กรหลักได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท้องที่ กลุ่มองค์กร และหน่วยงานรัฐ มีการจัดการทรัพยากรอย่างทั่วถึงในตำบลปราสาทยกเว้นหมู่ที่ 14 เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งจัดตั้ง ทำให้ยังไม่มี กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน)  งบประชารัฐ กองทุนกขคจ กองทุนณาปณกิจสงเคราะห์ และกองทุนวันละบาทแก่ชุมชน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท

http://www.prasath.go.th/news.php?cat_id=53

สำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท

http://www.taladnikomprasat.go.th/index.php

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด

http://www.bankruatcity.go.th/index.php

ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/Bankruat1/

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา

https://data.bopp-obec.info/emis/index.php

 ไฟล์วีดีโอ

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู