ข้าพเจ้า นางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ  ประเภทประชาชน  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน   นักศึกษา   บัณฑิตจบใหม่  และประชาชน  ณ หมู่ 5  บ้านละหอกตะแบง ตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

                  ข้าพเจ้านางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภทประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมี่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 5 บ้านละหอกตะแบง ตำบลปราสาท ทำการสำรวจเก็บข้อมูล 01 02 และ  06 โดยส่วนมากชุมชนหมู่ 5 จะมีอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพาราและอาชีพรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักไว้ประกอบอาชีพครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หมู เป็นต้น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล เดือนที่ 2 เราได้ไปช่วยพี่ๆ และน้องๆในทีมสำรวจข้อมูล แบ่งกลุ่มกันเดินสำรวจข้อมูลในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย หลังจากทำการสำรวจแล้วได้ทำการสรุป วิเคราะห์ เขียนบทความ ในเดือนมีนาคม

รูปลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

อื่นๆ

เมนู