ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา สมเย็น  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID-08(1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

               การทำงานในเดือนแรกนั้นอาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลประจำตำบลได้นัดประชุมทางออนไลน์เพื่อที่จะได้แบ่งภาระหน้าที่ในการทำงานของแต่ละคนนั้น ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในตำบลปราสาทประจำเดือนกุมภาพันธ์ อาจารย์ได้แบ่งเขตรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลครัวเรือนแบบสอบถาม 01 และแบบสอบถามโควิด 02 และงานศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ดิฉันได้เขตรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของ หมู่ 12 ชุมชนบ้านตลาดนิคม และได้ศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ในหัวข้อที่ 5 เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ พวกเราในทีมได้รวมกลุ่มกันไปหาข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้ให้งานเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด และดิฉันได้เริ่มเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ปัญหาที่พบเจอในการลงพื้นที่ เนื่องจากดิฉันไม่ใช่คนในพื้นที่ ทำให้ไม่ชินทางในการสำรวจข้อมูล ทำให้การเก็บข้อมูลช้าลงบ้าง ดิฉันได้แก้ปัญหาโดยการเข้าพบผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย เพื่อที่จะแจ้งจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคำแนะนำในการลงพื้นที่ว่า หมู่ 12 มีจำนวนประชากรทั้งหมดกี่ครัวเรือน

               ดิฉันดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเองและให้ความร่วมมือทุกอย่างในการทำงานของเรา และที่สำคัญ พี่ๆและเพื่อนๆในทีมก็ช่วยเหลือกันดีมากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เราได้ทำงาน

     

   

อื่นๆ

เมนู