ข้าพเจ้า นายจารึก  ลาหนองแคน ประเภท ประชาชนทั่วไป ต.ปราสาท

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ 9-11ก.พ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 13 เรื่องศูนย์การเรียนรู้ตำบลโดยขอความอนุเคราะห์จากทางอำเภอบ้านกรวด สำนักงานเทศบาลในตำบลปราสาท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

     ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 2564 โดยก่อนจะเข้าไปต้องมีการยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทก่อน เพื่อนำข้อมูลจากสำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาทแบบถูกต้อง หลังจากที่ยื่นคำร้องขอข้อมูลทางราชการเสร็จแล้ว ได้รายงานตัวแก่ นางน้ำฝน สมศรีนวล ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดทต.ปราสาท หลังจากรายงานตัวกับปลัดทต.ปราสาทข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขอเก็บข้อมูลจาก 1)สำนักปลัดเทศบาล จากฝ่ายอำนวยการในส่วนงานสวัสดิการสังคม และจากฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบในส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยขอข้อมูลเรื่องแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 2)กองการศึกษา จากฝ่ายบริหารการศึกษาในส่วนงานและจากฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยขอข้อมูลเรื่องแหล่งการเรียนรู้ด้านสังคมทำให้ใช้เวลาเต็มวันในการสอบถามข้อมูล และวันต่อมา ได้เข้าไปเก็บข้อมูลจากสำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด และตามลำดับ  วันที่11 ก.พ 2564 ช่วงเช้าข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปที่ว่าการอำเภอเพื่อไปติดต่อกองพัฒนาชุมชนเพื่อขอเก็บข้อมูลเรื่องแหล่งการเรียนรู้การจัดการสภาพแวดล้อมและในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด เพื่อขอเก็บข้อมูลเรื่องแหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงได้ทำการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง

           

           

           

สรุป

    จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 13 เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปราสาท พบว่า 1)แหล่งการเรียนรู้ด้านสังคมมีเพียง 1 แห่ง ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   2)แหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพมี 10 แห่ง  เป็นแหล่งการเรียนรู้เกษตรพอเพียงและเกษตรผสมผสาน 9 แห่งอีก 1 แห่งเป็นแหล่งการเรียนรู้อาชีพ 3)แหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมมี 3 แห่ง  เป็นการบริหารจัดการขยะชุมชน 1 แห่ง แหล่งการเรียนรู้ขยะมูลฝอยและเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 4)แหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 6 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในชุมชน

เอกสารอ้างอิง

ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/Bankruat1/

สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท

http://www.prasath.go.th/news.php?cat_id=53

สำนักงานเทศบาลตลาดนิคมปราสาท

http://www.taladnikomprasat.go.th/index.php

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด

http://www.bankruatcity.go.th/index.php

ไฟล์วีดีโอตำบล

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู