ข้าพเจ้า นางสาว พิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัส COVID-19"

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้  ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้  และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากโรคโควิด 19 โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สมาชิกตำบลปราสาทบางส่วน ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือและมอบอุปกรณ์การปกกันโรคโควิด 19 และบอกวิธีการรับมือ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติสำหรับครอบครัว

ในการพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ที่รัฐบาลไม่ได้ดำเนินมาตรการที่เพียงพอ การปกป้องครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย ไฟจะลามได้ก็ต้องอาศัยเชื้อไฟ ในทำนองเดียวกัน โรคโควิด-19 จะแพร่กระจายก็เมื่อมีบุคคลที่เสี่ยงต่อเชื้อ ทางออกคือ:

 1. ลดการติดต่อระหว่างคนในครอบครัวกับบุคคลภายนอก และจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็น และเมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

 2. สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยการทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่แตะต้องผู้อื่น หรือแตะต้องสิ่งที่ผู้อื่นสัมผัสโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน

พื้นที่ปลอดภัยสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ด้วย เพราะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแพร่เชื้อโรค สมาชิกของพื้นที่ปลอดภัยหนึ่งแห่งสามารถร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อขยายพื้นที่ปลอดภัยให้กว้างขึ้น หรือสร้างพื้นที่ปลอดภัยใหม่ ด้านล่างนี้คือแนวทางที่เราแนะนำให้แต่ละครอบครัวปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลและชุมชน

 • รับผิดชอบต่อสุขภาพของคุณเองและร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้คนในละแวกบ้านคุณด้วยความตระหนักรู้และมีระเบียบวินัย

 • รักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing หรือการลดการพบปะกับผู้คน)

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสแตะต้องพื้นผิวต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนรวม

 • หลีกเลี่ยงการชุมนุม

 • หลีกเลี่ยงการพบปะติดต่อผู้อื่น ล้างมือเป็นประจำ และสวมหน้ากากเมื่อต้องอยู่ใกล้กับผู้ที่อาจติดเชื้อ

 • ป้องปากเมื่อไอ / จาม

 • วัดอุณหภูมิหรือคอยสังเกตอาการเริ่มแรกอื่น ๆ ของการติดเชื้อ (ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ)

 • แยกตัวเองออกจากผู้อื่นทันทีที่เริ่มมีอาการ

 • หากอาการรุนแรงขึ้น โปรดหาวิธีที่ปลอดภัยในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลตามคำแนะนำของรัฐบาล หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โปรดสวมหน้ากากอนามัย

 • ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้สมาชิกในชุมชนของคุณด้วยวิธีที่ไม่จำเป็นต้องมีการพบปะติดต่อ เช่น ให้คนส่งของวางไว้ที่หน้าประตู

 • ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย / ชุมชนปลอดภัย พูดคุยเรื่องความปลอดภัยกับครอบครัวและเพื่อนฝูง พูดคุยเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ติดตามว่าใครปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแล้วบ้าง กำหนดนโยบายที่ใช้ร่วมกัน

 • ติดตามและพูดคุยกันถึงความจำเป็น ความกังวล และโอกาสต่าง ๆ ที่คนในกลุ่มพบ

 • วิเคราะห์ข่าวลือต่างๆ ให้ดี และอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

วีดีโอการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน 

อื่นๆ

เมนู