ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     กิจกรรมประจำเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่หาง่ายมีอยู่ทั่วไปในชุมชนและสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ การอบรมครั้งนี้ให้การอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ชาวบ้านให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสามารถนำมาประยุกต์ใช้”เครื่องมือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์”

มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญหรือสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ และยังเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิงความคิดสร้างสรรค์(Creative)โดยเน้นการต่อยอดนวัตกรรมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ช่วยเสริมภาคลักษณ์ให้แก่สินค้าและแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สี หรือลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายว่าเป็นสินค้าชนิดประเภทใด สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค สร้างความแตกต่างจากสินค้าอื่นภายในตลาดสินค้าเดียวกัน ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาดหรือการพัฒนารูปแบบยังคงไม่เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่งเสริม เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจและขยายตลาด

ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลปราสาทได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและหาได้ง่ายในชุมชนเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และยังสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งในเชิงโครงสร้างและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน

 

 

 

 

วีดีโอประจำตำบลประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู