ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        กิจกรรมในเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้รับภารกิจจากอาจารย์ประจำตำบลและจากสป.อว. ดังนี้ 1.อบรมพัฒนาศักยภาพด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 2. ให้ไปสำรวจและโพสรูปแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลที่ตนเองประทับใจ  ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์(ใบไม้วัสดุจากธรรมชาติ)สำหรับทำบรรจุภัณฑ์และได้ทำการนัดหมายทีมงานเพื่อมาเตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นรูปทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ อาทิ เช่น 1) เตาถ่าน 2)เชื้อเพลิง(ถ่าน) 3)แป้งมันหรือข้าวโพด 4) น้ำ 5)ถ้วยตวง 6) อุปกรณ์ขึ้นรูป 7)กาบหมาก/ใบสัก 8)กรรไกร เป็นต้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเพิ่มมูลค่าสินค้าจากรัฐวิสาหกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศอบรมพัฒนาศักยภาพด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จากภารกิจจาก สป. อว.ข้าพเจ้าได้ทำภารกิจผ่าน เว็บไซต์ https://www.u2t.ac.th/   โดยการเข้าไปร่วมกิจกรรมภาจกิจ ที่ 7 ‘’สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล”  โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลล์ kewalin.tep@u2t.ac.th  ที่ทาง สป.อว กำหนด ข้าพเจ้าได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวคือ ปราสาททอง  เนื่องจาก ปราสาททองเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารหรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวน 2 หลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้ม(โคปุระ) ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้า ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวกำแพงมีห้องขนาดเล็ก มีประตูทางเข้าจากพื้นที่ภายในด้านหน้ามีแนวทางเดินปูด้วยอิฐ มีคูน้ำล้อมรอบโดยเว้นทางด้านทิศตะวันออก

 

จากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลังหินทรายสลักภาพพระอินทร์ประทับในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ส่วนยอดปราสาท ประติมากรรมรูปสิงห์ เป็นต้น กำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีมาแล้วปราสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา

และเนื่องจากปราสาททอง ตั้งอยู่ บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเขตที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ และอยากให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น  เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชนตำบลปราสาท เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

วีดีโอประจำตำบลประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู