ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าประวัติความเป็นมา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์จัดขึ้นใน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึง ความสำคัญประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ การขายและการนำเสนอสินค้า เพิ่มคุณค่า สินค้าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า และนำความรู้ที่ได้ปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราสาท หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชนทำให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นน่าใช้อีกทั้งยังเป็นมิตรกับธรรมชาติ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันจัดเตรียมงาน และเตรียมอุปกรณ์ภายในงานยังมีการสาธิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านที่มาเข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ภาพประกอบการอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วีดีโอของตำบลปราสาทประจำเดือนกันยายน

 

อื่นๆ

เมนู