ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช็คอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี โดยผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้มีการประชุมเพื่อวางแผนงานและแบ่งงานให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานระหว่างวันที่5-15 ตุลาคม 2564

“นวัตวิถี” เกิดจากการนำคำว่า “นวัตกรรม” ผสมกับคำว่า “วิถีชีวิต” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนำผู้คนจากข้างนอก เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหารการกิน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนั้นๆ และเป็นการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นลุกขึ้นมาพัฒนาตำบลของตนเองให้เข้มแข็ง ดึงจุดเด่นที่สำคัญและน่าสนใจ มาสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ พร้อมมีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในตำบลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีของตำบลปราสาท

ปราสาททอง

ปราสาททอง หรือ ปราสาทตาเจีย ที่คนในท้องถิ่นเรียกกัน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านปราสาทหมู่ที่ 3 ปราสาททองเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน จากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลังหินทรายสลักภาพพระอินทร์ประทับในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ส่วนยอดปราสาทพบประติมากรรมรูปสิงห์ เป็นต้น กำหนดอายุได้ว่า ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีมาแล้ว ปราสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2526 มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา หากจะมาเที่ยวชม สามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งวัน บรรยากาศร่มรื่น โดยจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดสุขภิบาลบ้านกรวด ซึ่งอยู่ใกล้ตัวอำเภอบ้านกรวดมากที่สุด

 

 

แหล่งหินตัด

แหล่งหินตัด ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านสายตรี3 วัดป่าลานหินตัด แหล่งหินตัดเป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมตัดเอาไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ ทั่วบริเวณมีหินทรายทั้งเล็กและก้อนใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วไป บรรยากาศดี สงบ ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติ และความงดงามของโคดหิน

ป้ายทางเข้าชุมชนบ้านสายตรี3

แหล่งหินตัด วัดป่าลานหินตัด

ช่องโอบก

ช่องโอบกเป็นอุทยานการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา โดยเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมื่อครั้งมีสงครามในสมัยก่อน และยังมีจุดชมวิวที่จะมองไปเห็นประเทศกัมพูชา และจุดถ่ายรูปธรรมชาติสวยๆอีกด้วย

การเดินทางมาเที่ยวชม ช่องโอบกจะตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านสายโท1ใต้ โดยก่อนจะถึงชุมชนบ้านสายโท1ใต้ จะผ่านพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดตลาดนิคม คือ หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลศากยมุนี ที่เป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของคนในท้องถิ่นให้ได้สักการะ และระหว่างทางมาช่องโอบกทั้งสองข้างทางจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ วิวและบรรยากาศดีมาก

หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลศากยมุนี

ทั้งนี้ ตำบลปราสาทมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ ให้ได้มาเรียนรู้พร้อมกลับธรรมชาติที่งดงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้ได้มาเยี่ยมชมทั้งวัฒนธรรมต่างๆ และสินค้าท้องถิ่นในตำบลปราสาท

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู