ข้าพเจ้า นายณัชพล ดาโสม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเติบโตของเมืองใหญ่ที่ทำให้ผู้คน ห่างไกลจากวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความสงบ ไม่เร่งร้อนกับการมีชีวิต คนในเมืองใหญ่หรือคนจากสังคมที่เจริญมากแล้ว ชุมชน ท้องถิ่นในชนบทจึงกลายเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวผู้อยากสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบันเรียกแนวทางการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า ” การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้วางแผนในการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงเกิดการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลปราสาท โดยการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของตำบลอาทิ เช่น ปราสาททองหรือปราสาทตาเจีย แหล่งหินตัด และช่องโอบก เป็นต้น และนำมาสร้างให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวภายในตำบล มีลักษณะเป็นแผนที่ นักท่องเที่ยวภายนอกสามารถเปิดดูและเดินทางตามแผนที่ดังกล่าวได้อย่างสะดวก เป็นจุดเช็คอินและโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวให้คนในตำบลได้ การท่องเที่ยวภายในชุมชนนอกจากจะมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าชมแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ เช่น สินค้าโอท้อป และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชน เป็นอีกทางหนึ่งที่เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชน

การลงสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ผู้สำรวจรู้จักเส้นทาง และประวัติของแต่ละที่แล้ว ยังเกิดการปฏิบัติหน้าที่การประสานงานกันอย่างดี เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันในทุกเส้นทางทำให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวนำไปสู่ การจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปราสาท

แผนที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลปราสาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู