1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(1)สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดเชคอิน เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและนวัต ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ID08(1)สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดเชคอิน เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและนวัต ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     การปฏิบัติติงานประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดเชคอิน เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานที่ท่องท่องเที่ยวพบว่า แหล่งท่องเที่ยวให้ตำบลปราสาทมี 3 แห่ง ดังนี้ ได้แก่ ปราสาททอง ลานหินตัด และช่องโอบก จึงได้นำมาสร้างเส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีตามที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู