1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเชคอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเชคอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ข้าพเจ้า นายนัฐพงษ์ นันทะนา ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่และประชุมทีมกันเก็บข้อมูลฃ ณ วันที่ 5 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564ไปเก็บข้อมูลเชิง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จุดเชคอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีด้วยกัน 3 แห่ง ปราสาททอง ช่องโอบก ลานหินตัด และกิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้จัก โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และความเป็นมาได้อย่างลึกซึ้ง

ปราสาททอง
เป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่อาจบอกความเป็นมาของกลุ่มชน หมู่บ้าน เมือง และประเทศชาติ นับตั้งแต่อดีตกาลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้ เป็นหน้าที่ของชนรุ่นปัจจุบัน ที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนี้ไว้ และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า “…โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาททอง เป็นวิธีหนึ่ง ทีรัฐ ประชาชนหรือเด็กรุ่นใหม่ใช้จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา สร้างความภูมิใจ ให้คนในชาติ และหารายได้จากการท่องเที่ยว มาช่วยบำรุงโบราณวัตถุสถาน และสร้างงาน ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

ช่องโอบก
เป็นช่องเขาทิวเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นช่องเขาที่มีความลาดชันไม่มากนัก ในอดีตคนไทยและเขมรใช้ช่องเขานี้เป็นทางเดินไปมาหาสู่และค้าขายกัน บริเวณช่องโอบกเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม
สถานที่ตั้ง : บ้านสายโท 1 ม.7 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
รายละเอียด : ช่องโอบกเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาในอดีต คำว่า “โอบก” เป็นภาษาเขมร ซึ่ง โอ แปลว่า “ห้วย” บก เป็นคำกริยา หมายถึง น้ำไหลจากภูเขาสู่ที่ต่ำอย่างแรงเป็นแห่ง ๆ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า ช่องโอบก ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่มีลำห้วยน้ำไหลลงอย่างแรง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิว และศึกษาประวัติความเป็นมาของอดีตแก่ผู้ที่ไปเที่ยวชม
การเดินทาง : การเดินทางใช้เส้นทาง สายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อด้วยทางสายประโคนชัย-บ้านกรวด ใช้ทางหลวง หมายเลข 224 ถ.นิคมฯ – กาบเชิง เลี้ยวขวาไปบ้านสายโท 1 ใต้ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 6-7 กม. จะมีฐาน ตชด.ประจำการอยู่

ลานหินตัด
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมตัดหินไปสร้างปราสาทในอีสานใต้ อยู่บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว มีพื้นที่ 7.36 ตารางกิโลเมตร ที่น่าสนใจ คือ หินบางก้อนปรากฏรอยตอกเนื้อหินให้เป็นรูเรียงกันเป็นแนวยาว บางก้อนถูกเซาะสกัดเป็นร่องขาดจากกัน และยังมีหินที่ถูกตัดและงัดขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอยู่ทั่วไป
เป็นลักษณะธรรมชาติที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ในเนื้อที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนสนใจไปเที่ยวชมมาก สามารถเดินทางโดยกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะลุเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงจุดตรวจ ตชด.01 เลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรัง แล้วขึ้นเขาประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณจุดชมลานหินตัดมีลักษณะเป็นลานหินกว้างบนยอดเขา และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู