แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวอรอนงค์ ทับกระโทก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

1. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2. ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทุกตำบลในอำเภอ

3. รายงานข้อมูลเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

4. ตำบลเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ของทุกตำบลในอำเภอ

5. ฐานข้อมูลผู้นำชุมชน กพสม. ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง  ผู้นำทุกตำบลในอำเภอ

6. นำเข้าข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการสัมมาชีพชุมชน ในระบบ BPM

7. นำเข้าข้อมูล จปฐ.

8. นำเข้าข้อมูล กชช 2 ค.

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “มหกรรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

2. ลงพื้นที่ตามโครงการจัดเก็บและใช้ประโยขน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลตามความจำเป็นพื้นฐาน

3. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

4. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งช่องทาง Online/Offline และรายงานประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เมนู