• ข้าพเจ้า นางสาวรมณีย์  นารี                  ประเภท ประชาชน                                     ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม  2564

สำหรับดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาท โดยในตำบลปราสาทของเรามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งชมวิวอยู่หลายที่ อาธิเช่น ปราสาททอง  แหล่งหินตัด ช่องโอบก เขื่อนเก็บน้ำ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วเราจึงนำเสนองานและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ว่าเราควรปักหมุดแหล่งท่องของตำบลปราสาทของเราให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เรามี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ

1.เพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลปราสาทของเรา

2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลเราให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19

3.เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวัฒนธรรม อารยธรรมขอมโบราณ

4.เพื่อรักษาวัฒนธรรม และอารยธรรมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป

รูปบรรยากาศการลงพื้นที่ปัดหมุดแหล่งท่องเที่ยวตำบลปราสาทของเรา

 

 

 

 

 

วีดีโดประจำเดือนตุลาคม  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู