ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตติยา เจริญทรัพย์ ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต อีกทั้งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีจุดเด่นและมีเอกลักษณ์

  การดำเนินธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ดังนั้นในการที่เราได้ลงไปอบรมที่หมู่บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ก็เพื่อจะไปชี้แนะแนวทางให้แก่ชุมชนเพื่อในชุมชนจะได้เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้ามหมาก ข้าวเกรียบเห็ด หน่อไม้ดอง ไข่เค็ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมาก ที่จะสามารถนำไปสู่การเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย

วีดีโอประจำตำบล เดือนพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู