ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรพิเศษและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท ได้มีการจัดอบรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านตำบลปราสาท ให้มีการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอบรมการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มอบเตาชีวมวล ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อไว้ใช้ประโยชน์และต่อยอดการสร้างรายได้

ภาพการอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มอบเตาชีวมวล

 

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ U2T ในการบันทึกข้อมูลในส่วนของเกษตรกร พืชในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้ทำการลงเก็บข้อมูลในตำบลปราสาท และได้ลงไปที่สวนคุณนา เกษตรกรบ้านสายโท2ใต้ ได้ชื่อว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ทำเกษตรแบบอินทรีย์ ได้มีการปลูกสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวก้อง ข้าวเหนียวลืมผัว เป็นต้น ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในการที่จะต่อยอดสินค้า และยังมีสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวบ้านในตำบลอีกมากมายที่น่าสนใจ

สวนคุณนา บ้านสายโท2ใต้

สินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

การเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลปราสาท ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศที่ผาตารุ่ง ซึ่งเป็นบรรยากาศชมวิวภูเขา และหน้าผาที่สวยงานเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติลอบตัว ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา และได้เดินทางไปดูน้ำตกช่องโอบก จะมีให้เห็นในช่วงหน้าฝนเพราะจะมีน้ำมาก ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บภาพเพื่อที่อาจจะนำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของตำบลปราสาทในอนาคต

ผาตารุ่ง

น้ำตกช่องโอบก

การลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเว็บไซต์ U2T จะเป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ไปปรับใช้ พัฒนาและต่อยอดสร้างรายได้ สร้างเสริมอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู