ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

      กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้าได้รับภารกิจจากอาจารย์ประจำตำบลและจากสป.อว. ดังนี้ 1)เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอพลิเคชั่น U2T  2)การอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน3)เข้าร่วมกิจกรรมจากU2Tส่วนกลางโดยผ่านเว็บไซต์ https://www.u2t.ac.th/ ข้าพเจ้าได้ทำการประชุมคณะทีมงานประจำตำบลเพื่อนัดเวลาและสถานที่ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแอพลิเคชั่นU2T โดยได้ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หัวข้อในการเก็บข้อมูลมีทั้งหมด 10 หมวด ดังนี้ 1)ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2)แหล่งท่องเที่ยว 3)ที่พัก/โรงแรม 4)ร้านอาหารในท้องถิ่น 5)อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6)เกษตรกรในท้องถิ่น 7)พืชในท้องถิ่น 8)สัตว์ในท้องถิ่น 9)ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10)แหล่งน้ำในท้องถิ่น

     ภายในเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้ายังได้จัดอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน แก่ชาวบ้านสายโท2 ใต้ และได้มอบเตาถ่านให้แก่ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ ชาวบ้านให้ความร่วมมือและสนใจการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ต่อไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน คือการเข้าร่วม CHALLENGE บนเว็บไซต์ https://www.u2t.ac.th/ โดยในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมไม่ซ้ำให้เข้าร่วม

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมแล้วจึงพบว่าข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ และทีมงานทุกคน ข้าพเจ้าหวังว่าอีก 1 เดือนที่เหลือจากนี้ ข้าพเจ้าจะสามารถพัฒนาตำบลให้สามารถไปสู่ตลาดสากลได้ โดยการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

วีดีโอประจำตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู