ข้าพเจ้า นายณัชพล ดาโสม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ยกระดับสินค้าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความรู้ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นถิ่นมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปทรัพยากรบางชนิดสามารถนำมาทำประโยชน์ให้กับชุมชนจนกลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นและคนในท้องถิ่นก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีนำมาพัฒนา ดัดแปลง ต่อยอด สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตามท้องถิ่นที่มาจากภูมิปัญญา ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจึงทำให้ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ของแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะมีผู้ประกอบการบางรายที่ยังมองไม่เห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ จึงต้องหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสียหายและเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภคมากขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รวมไปจนถึงท้องถิ่นด้วย ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบได้ในชุมชนปราสาท พบว่ายังมีปัญหาทางด้านของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพราะการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ความงาม เอกลักษณ์ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางความรู้สึกและคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้บริโภคได้ โดยในชุมชนปราสาทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนดังนี้

                         

1. ข้าวเกษตรอินทรี
2. น้ำผึ้ง
3. บายศรี
4. หน้อไม้
5. ข้าวโป่ง
6. ไม้กวาด
7. น้ำส้มควานไม้
8. แป้งทอดสำเร็จ
9. กล้วยหักมุก
10. ไก่ย่าง
11. ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย
12. ข้าวหมาก

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์หลายอย่างในชุมชนปราสาทยังคงประสบปัญหาในแบบของผลิตภัณฑ์เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จึงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับคนในชุมชนตำบลปราสาทให้ความรู้ความสำคัญเพราะการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย และสร้างความน่าสนใจในตัวสินค้า และสามารถสร้างผลสำเร็จได้ในอนาคตเพื่อก้าวไปสู่ตลาด
จากการที่จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทาง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่มุ่งศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเลือกชุมชนตำบลปราสาท ที่รับผิดชอบดูแล เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความแตกต่างทั้งเอกลักษณ์วัฒนธรรมมีทุนและทรัพยากรที่จับต้องได้สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถต่อยอดไปถึงการสร้างรายได้รูปแบบอื่นภายในชุมชนนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากการเพิ่มมูลค่า โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันสร้างให้เกิดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองก่อให้เกิดการสร้างกระแสนิยมในการใช้สินค้าไทยถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนก่อให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาชนบทในระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืน

                                     

อื่นๆ

เมนู