ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  สืบเนื่องมาจากสป.อว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนได้แก่ กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เป็นต้น

   ข้าพเจ้าได้เลือกหัวข้อที่จะสำรวจคือสถานที่ท่องเที่ยวข้าพเจ้าผาตารุ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและระหว่างทางที่ไปจะมีน้ำตกเล็กๆให้พักคายร้อน ระยะทางห่างจากอำเภอบ้านกรวดประมาณ 10 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเดินทางไปได้ เป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

 

การจัดอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน

และการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 เดือนพฤศจิกายนมีการจัดอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือนและการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์มาเสนอ และมีอ.เล้ง เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ให้แก่คณะทีมงาน และชาวบ้าน หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ทำการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านทำการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ระยะเวลาภายในเดือนธันวาคมต้องเสร็จ

 

วีดีโอประจำตำบลเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู