ายพีรวัฒน์ สิงห์ประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำตำบลประสาทได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนกิจกรรม  อบรมแนวทางการพัฒนาอาชีพ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน ซึ่งวิทยากรได้ให้แนวทางการตลาด การพัฒนาสินค้าที่คนในชุมชนมีให้ไปสู่ตลาดสากล และยังยกตัวอย่างสินค้าที่คนนิยมพร้อมแนะนำแนวทางว่าควรจะทำอย่างไรให้สินค้าของคนในชุมชนที่มีอยู่ได้รับความนิยมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี   คนในชุมชนได้นำสินค้าที่ตนมีอยู่และอยากจะนำไปแปรรูปให้เกิดเป็นสินค้าที่ได้รับการบริโภคมาเสนอให้กับวิทยากร

หลังจากที่ชาวบ้านได้นำเสนอ เราได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ข้าว/น้ำผึ้ง

 กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

 กลุ่มที่ 3 ไก่ย่าง/บายศรี กลุ่มที่ 4 ข้าวหมาก

 กลุ่มที่ 5 ข้าวเกรียบหูช้าง

 กลุ่มที่ 6 ไม้กวาด

ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการหาข้อดีและข้อเสียของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้น

อื่นๆ

เมนู