ข้าพเจ้า นางสาวปิยฉัตร นารี ประเภท: นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ดึงดูดลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็น อาศัยทั้งระบบและกลยุทธ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ (วิชัย, 2550) การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยการเข้าถึงความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

อื่นๆ

เมนู