ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา  โคประโคน ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สองที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในโครงการ U2T มหาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทำให้ได้เห็นถึงการพัฒนาของชุมชนตำบลปราสาทกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านสายโท2ใต้ และในการอบรมครั้งนี้ ได้อ.เล้ง ให้ชาวบ้านนำสินค้าที่ต้องการจะวางขาย หรือวางขายอยู่และต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุง ให้สินค้ามีคุณภาพ หรือต้องการวางแผนการตลาด ให้นำมาในวันที่อบรม

หลังจากที่ชาวบ้านได้นำเสนอ พร้อมกับอ.ได้ให้ความรู้ไปเรียบร้อยแล้วจึงได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ข้าว/น้ำผึ้ง กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากกล้วย กลุ่มที่ 3 ไก่ย่าง/บายศรี กลุ่มที่ 4 ข้าวหมาก กลุ่มที่ 5 ข้าวเกรียบหูช้าง  และกลุ่มที่ 6 ไม้กวาด ตามลำดับข้าพเจ้าได้กลุ่มที่ 3 ไก่ย่าง/บายศรี  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสอบถามจากชาวบ้านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุน วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานได้กลับไปคิดการพัฒนาสินค้าให้ออกมาดีกว่าเดิมและเป็นที่ต้องการของตลาด และมีตลาดรองรับ 

วีดีโอประจำตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู