ข้าพเจ้า นางสาวจีรวรรณ บุญหนัก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ID08(1) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง อาจารย์ และ ดร.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ในเดือนธันวาคม ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท ได้เข้าสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาให้แก่ชุมชน และได้นำข้อมูลที่ได้สำรวจมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของตำบล สินค้าที่เราได้นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีการแบ่งสินค้าออกเป็น 6 กลุ่มคือ 1.ข้าวออร์แกนิค 2.กล้วยแปรรูป 3.สมุนไพรบรรเทาอาการปวด 4.หน่อไม้แปรรูป 5.ไม้กวาดดอกหญ้า 6.น้ำผึ้งแท้

ได้วิเคราะห์ข้อมูล CBD ที่ได้มีการสำรวจมา และจัดทำสรุปข้อมูลตำบลร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

จากได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ได้เห็นการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวในตำบล วิถีชีวิตประชาชนในตำบล มีการพัฒนาปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นเห็นถึงความตั้งใจ ความสามัคคีกันในชุมชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

วิดีโอประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู