ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม คณะอาจารย์ประจำตำบลและทีมงาน ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและสร้างรายได้พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ร่วมกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนและนำเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการตั้งแต่เข้ามาสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล วิถีความเป็นอยู่ เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่สามรถนำไปพัฒนาและต่อยอด ยกระดับเศรษฐกิจของตำบล สินค้าที่เราได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีการแบ่งสินค้าออกเป็น 6 กลุ่มคือ 1.ข้าวออร์แกนิค 2.กล้วยแปรรูป 3.สมุนไพร 4.หน่อไม้แปรรูป 5.ไม้กวาดดอกหญ้า 6.น้ำผึ้งแท้

จากการลงพื้นที่สำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มกล้วยแปรรูป ได้ทำการเก็บข้อมูล ความเป็นอยู่วิถีชีวิตชุมชมของตำบลปราสาท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา การสำรวจอาชีพและเข้าไปช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลปราสาท และยังเป็นพืชที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน  ทำให้เรามองเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย กล้วยน้ำว้ามีคุณประโยชน์หลายอย่าง การนำกล้วยน้ำว้าห่ามและสุกมาทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่ำและต่อยอดทางธุรกิจ ในเบื้องงต้นเราได้ทำการแปรรูปออกมาเป็นแป้งกล้วยน้ำว้า ที่สามารถนำไปทำเป็นขนมอบจากแป้งกล้วย เค้กกล้วย ขนมกล้วย เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไป เพิ่มความมั่นคงให้กับการลงทุนปลูกกล้วยน้ำว้าของเกษตรกร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จากวิถีชีวิตของประชากรในประเทศไทยในแต่ละจังหวัด

การวางเป้าหมายทางการตลาดการแปรรูปกล้วย

-เป้าหมายระยะสั้น สร้างฐานลูกค้าให้แข่งแกร่งและขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถสร้างการรับรู้ผ่านทางช่องทาง แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

-เป้าหมายระยะกลาง ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ สร้างเพจFacebook และเปิดช่องทางการขายออนไลน์ในแอพซื้อขายสินค้า วางจัดจำหน่ายในตลาดชุมชน

-เป้าหมายระยะยาว วางจำหน่ายทางห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เข้าถึงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ตัวอย่างงานนำเสนอการแปรรูปสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง

จากการลงพื้นที่ทำงานตลอดปี คณะอาจารย์และทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการทำงานตั้งแต่การเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเป็นอยู่วิถีชุมชน และนำมารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินงานหาแนวทางในการยกระดับเศรษฐกกิจของตำบล พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าสินค้า สร้างอาชีพให้กับคนในตำบล ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาตลอดระยะเวลาที่โครงการได้ดำเนินไป เกิดประโยชน์กับคนในชุมชุน การมีส่วนร่วมของคนในตำบล

อื่นๆ

เมนู