ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

     การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของการทำงานของโครงการข้าพเจ้าได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม และร่วมสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านมาทั้งหมดโดย ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ภาคสนามเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้หัวข้อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ทำให้มีการเข้าไปที่นาของสวนคุณนาซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายโทสองใต้ ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามประวัติความเป็นมา การคัดเลือกพันธ์ข้าว และวิธีการปลูกแบบออแกนิก จากนั้นได้มีการแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย น่าสนใจและตรงความต้องการของตลาดและผู้บริโภค หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จกลุ่มของดิฉันได้มีการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นพาวเวอร์พ๊อย และได้ทำการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งปี ภายในงานยังจัดกิจกรรมจับของขวัญกินเลี้ยงส่งท้ายปี2564 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ขอขอบคุณอว. และมรฏ.บุรีรัมย์ ที่ทำให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ข้าวออร์แกนิค คืออะไร?

      ข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าวออร์แกนิค (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค–แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิต และในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ ในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลของสารตกค้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อถือในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ หรือมาตรฐานออร์แกนิคระดับสากลอย่าง IFOAM, USDA ของอเมริกา, JAS ของญี่ปุ่น, BioAgreCert ของอิตาลี ฯลฯ

     การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น

ข้าวสวนคุณนา

 

ประวัติความเป็นมา

ข้าวสวนคุณนา คือข้าวออกแกนิกเกรดพรีเมี่ยมที่มีการคัดเลือกพันธ์ข้าวมาอย่างดีปลูกด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวสวนคุณนาเป็นดังสายสัมพันธ์ชุมชนที่คงอยู่คู่ตำบลปราสาท ริเริ่มมาจากพี่นา สมาทฟาร์มเมอร์ที่มีความต้องการพัฒนาข้าวออกแกนิกให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อเป็นของดีประจำตำบลปราสาท จึงได้มีการวางแผนปลูกข้าวโดยเลือกพันธ์ข้าวมา 4 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าไรเบอร์รี่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวทับทิบชุมแพ ทำให้ เป็นเอกลักษณ์ประจำข้าวตราสวนคุณนา

วิสัยทัศน์

ข้าวออแกนิกชั้นเลิศ ถิ่นกำเนิดคู่ชาวนา ยกระดับสินค้าทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าว
  2. พัฒนาศักยภาพชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
  3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้จากข้าว

แผนการตลาด

            เป้าหมายทางการตลาด

                        เป้าหมายระยะสั้น

                                    -สร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งและขยายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลาย และสร้างการรับรู้ในแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

                        เป้าหมายระยะกลาง

                                    -ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ สร้างเพจFacebook

-เพิ่มหน้าร้านในการขายสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กระจายมากขึ้น

                        เป้าหมายหมายระยะยาว

                                    -เพิ่มการขายสินค้าหน้าร้านและช่องทางออนไลน์เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม

กลยุทธ์ทางการตลาด

            1.ราคา (Price) ใช้วิธีตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และทำให้ลูกค้าสนใจในสินค้าของเรามากกว่าสินค้าของคู่แข่งขัน

            2.ช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออฟไลน์(หน้าร้านโรบินสัน)และทางออนไลน์ เพจ Facebookมากขึ้น ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าจากทางร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

            3.สินค้า(Product) มีข้าวออกแกนิกที่หลากหลาย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถซื้อทานได้ทั้งประจำวันและในโอกาสต่างๆ

4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) มีการจัดรายการส่งเสริมการขายจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นการซื้อของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักร้านขายข้าวออแกนิก ได้เร็วที่สุด

ข้าว 4 ชนิดที่ได้รับการคัดเลือก

1.ข้าวหอมมะลิ 105 เมล็ดข้าวยาวเรียว มีความใส แกร่ง เลื่อมมัน มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย และข้าวไรซ์เบอร์รี เป็นข้าวที่ได้รับการพัฒนาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมล็ดมีลักษณะเรียวยาว สีม่วงเข้ม มีสารต้านอนุมูลอิสระ สังกะสีและโฟเลตสูง ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้านมะเร็ง ช่วยควบคุมน้ำตาล ช่วยบำรุงโลหิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

2.ข้าวไรซ์เบอรี่ อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง โดยคุณประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดจะพบได้ในน้ำมันรำข้าว และรำข้าว มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี อุดมไปด้วยโฟเลจในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, วิตามินบี 1, ลูทีน, แทนนิน, สังกะสี, โอเมก้า 3, ธาตุเหล็ก, โพลีฟีนอล และเส้นใย เป็นต้น ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการ บำรุงร่างกาย บำรุงสายตา บำรุงระบบประสาท ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเหลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อม และโรคโลหิตจาง มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน ช่วยชะลอความแก่ ลดระดับไขมัน และคอเรสเตอรอลได้

3.ข้าวเหนียวลืมผัวเมล็ดของข้าวเหนียวลืมผัวมีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมกา 3 โอเมกา 6 และโอเมกา 9 มีวิตามิน เช่น วิตามิน บี1 และวิตามิน บี2 รวมถึงธาตุอาหารอื่นๆ เช่น เหล็ก แคลเซียม และแมงกานีส ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้ สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ช่วยบำรุงตับ ลดการแข็งตัวของเลือด ลดการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ป้องกันโรคสมองเสื่อม ลดไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายและหญิง

4.ข้าวทับทิมชุมแพมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิกสูง และฟลาโวนอยด์สูง ซึ่งสูงกว่าข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง (ปริมาณฟีโนลิก 4,661.05มิลลกรัมต่อ100กรัม และปริมาณฟลาโวนอยด์ 2,989.21 มิลลกรัมต่อ100กรัม) โดยสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองมีส่วนช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน ป้องกันการเกิดมะเร็ง อีกทั้งยังมีปริมาณอมิโลสต่ำ เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เมื่อหุงสุกจะนุ่มมาก

 

วีดีโอประจำตำบลปราสาทประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู