ข้าพเจ้า นายณัชพล ดาโสม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ในภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างงาน และพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบล

                                             

เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน.สอวช. สนับสนุนแนวทางส่งเสริมและผลักดันการพลิกโฉมการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทให้ตอบโจทย์ทั้งการพัฒนากำลังคน การวิจัย นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังว่าชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของประเทศจะมีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ด้วยการนำศักยภาพด้านการอุดมศึกษาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปลงพื้นที่ชุมชนรวมทั้งการอบรม แล้วการเข้าไปช่วยชุมชนครั้งนี้เราไม่ได้แค่จะสอนชาวบ้านให้รู้จักวิธีจับปลา แต่เราจะช่วยแนะนำสร้างแหล่งเลี้ยงปลา สอนวิธีเลี้ยงปลาและช่วยหาหนทางนำปลาไปทำกับข้าวกิน หรือเอาไปขายสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว โดยดึงศักยภาพของชุมชนที่มี จุดเด่น เอกลักษณ์ที่เป็นที่น่าสนใจของชุมชนมาแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและยังสอนให้คนในชุมชนรู้จักการพัฒนาเองได้ไปสู่การดำเนินการยกระดับชุมชนตำบลปราสาทในการต่อยอดพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย

                          

การอบรมต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเดือนสุดท้ายทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านลงปฏิบัติงานที่เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่พวกเราได้มีการพัฒนาสินค้ามาโดยตลอดโดยแบ่งการพัฒนาเป็น ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมสินค้าในชุมชนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจต่อตลาด ในปัจจุบัน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานขอขอบคุณที่มีโครงการที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างงาน และพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้าในระยะเวลา 1 ปีหวังว่าชุมชนตำบลปราสาทจะได้เกิดการสร้างรากแก้วให้ประเทศและการพัฒนาชุมชนตำบลปราสาทอย่างยั่งยืน

 

วิดิโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู