ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมเดือนธันวาคมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ร่วมสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านมา ก่อนวันจัดงานข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการมาจัดเตรียมสถานที่ก่อน 1 วันเพื่อเป็นการเตรียมอาหาร สถานที่ให้พร้อมสำหรับวันงานที่จะถึงต่อมาวันจัดอบรมในช่วงเช้าได้มีการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของตำบลปราสาท

มีประเด็นที่ต้องนำเสนอ ดังนี้

​1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ล่ะตำบล

​2. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

​3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

​4. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

5.กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCGและSDGsข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

ในช่วงบ่ายหลังจากพักรับประทานอาหารการวันข้าพเจ้าและอาจารย์ได้มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเป็นการอำลากับเพื่อนๆทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฝันอุปสรรคมาจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองของอาจารย์ และมีความสนุกนานในการลุ้นตอนจับฉลากของขวัญ

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอประจำตำบลเดือนธันวาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู