ข้าพเจ้านางสาวพิชญา ดวงโพธิ์พิมพ์ ประเภท ประชาชน ID08 (1) ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสตูร: ID108(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและเพื่อนในกลุ่ม ตำบลปราสาท ได้จัดทำกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสายโท2ใต้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและสร้างรายได้พัฒนาสินค้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน   ซึ่งมีอาจารย์และวิทยากรมาให้ความรู้และจัดอบรมให้กับคนในชุมชน ตำบลปราสาทปราสาท ของพวกเรา

ในการปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาททุกคน ที่ให้ความร่วมมือแบ่งปันข้อมูล ทำให้การดำเนินแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

  วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู