นางสาวปิยฉัตร  นารี  ประเภท: นักศึกษา  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอด แปรรูป เพื่อเพิ่มยอดขายกระจายรายได้ในตำบลปราสาท

1. มีการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่าง

2. เสนอแนวคิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น สบู่น้ำนมข้าว ลูกประคบที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบ

3. ร่วมกันจับสลากของขวัญปีใหม่และพูดคุยถึงการทำงานที่ผ่านมา

4. สรุป อภิปรายถึงการทำงานที่ผ่านมา และการทำงานในอนาคต

อื่นๆ

เมนู