ข้าพเจ้า นายปิยวัฒน์ กะประโคน
ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ในการทำงานประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นการทำงานเดือนสุดท้ายของพวกเรา ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมบ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

โดยมีการแบ่งงานไปตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้พัฒนาไม้กวาด โดยข้าพเจ้าได้พัฒนาไม้กวาดธรรมดาให้มีรูปแบบที่หลากหลายและหน้าสนใจมากขึ้น ภายใต้ชื่อแบรนด์ PAD PAD  มีการนำเสนอและร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงโลโก้กับสมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชน และนำเสนออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อชี้แนะและให้ข้อแนะนำต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู