ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา  โคประโคน ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านางสาวสุจิตรา โคประโคน ประชาชน ตำบลปราสาท ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนตำบลปราสาท โดยข้าพเจ้าและคณะได้ไปสำรวจข้อมูลสมุนไพร จากป้าเขียวผู้นำกลุ่มสมุนไพร ของชุมชนบ้านสายโท2ใต้ โดยป้าเขียวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรที่สวนของป้าโดยการอนุรักษ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษและสมุนไพรหลักที่ป้านำมาสกัดทำเป็นยานวดคลายปวด หลักๆแล้วมี ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อยและไพล ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นเองว่า ” วังไพล” โดยรวมกลุ่มกันทำตอนนี้มีสมาชิก 10 คน ซึ่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและนิยมข้าพเจ้าและคณะจึงจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาต่อยอดสินค้าและจัดทำแผนการตลาดเพื่อช่วยส่งเสริมยานวดสมุนไพรของชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากคณะท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมประจำเดือนธันวาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเรื่องสมุนไพรเพื่อจะได้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายโทสองใต้ หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปพัฒนาให้กเิดประโยชน์แก่ชุมชน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

ประวัติความเป็นมา

สมุนไพร เป็นยาพื้นบ้านแผนโบราณของไทยมาแต่อดีต

เริ่มมีการใช้สมุนไพรลดลงเพราะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์

และเภสัชศาสตร์สมัยใหม่เข้ามา แต่ในปัจจุบันได้รับความนิยมกันมาก จึงมีการลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรนำไปใช้สกัดหาตัวยาเพื่อ รักษาโรคบางชนิด จึงนำมาทำ ยานวดสมุนไพร และต่อยอดด้วยการทำ ลูกประคบร้อน เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้ เป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์

ยาสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสุด

พันธกิจ

1.สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น

2.ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรการเกษตรสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์

แผนการดำเนินงาน

เป้าหมายทางการตลาด

– จัดสินค้าให้เป็นสินค้า O Top เพื่อกระตุ้นการขายสินค้าและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

– เปิดหน้าร้านขายสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์

– จัดกลุ่มลูกค้า เพื่อการเจาะกลุ่มการขายได้อย่างตรงมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกระจายสินค้าให้ได้หลายทาง เพิ่มกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

กลยุทธ์ทางการตลาด

1.ราคา (Price) ใช้วิธีตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน

2.ช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออฟไลน์และทางออนไลน์

3.สินค้า(Product) มีสมุนไพรไทยที่ผ่านการแปรรูปมาเป็นสินค้า เพื่อใช้สอยให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) มีการจัดรายการส่งเสริมการขายจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นการซื้อของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักกับสินค้าไทยสรรพคุณของสมุนไพรไทยได้อย่างเข้าใจง่ายที่สุด

สรรพคุณของยานวดสมุนไพร

  1. แก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ
  2. บรรเทาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกมีฤทธิ์ลดอักเสบ
  3. ใช้ดมแก้อาการวิงเวียนศรีษะ

วีดีโอประจำตำบลเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู